Privacy-verklaring

v 22/05/2018

 1. Algemeen

Wij hechten veel waarde aan uw privacy en aan de bescherming van uw persoonsgegevens.  Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan zorgvuldig om met persoonsgegevens. Wij houden ons in elk geval aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordering Gegevensbescherming (ook gekend als GDPR).

Dit brengt mee dat wij in elk geval :

° uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt;

° de verwerking van uw persoonsgegevens beperken tot enkel die gegevens welke nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;

° uw uitdrukkelijke toestemming zullen vragen als deze nodig is voor de verwerking van uw gegevens;

° de passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;

° geen persoonsgegevens zullen doorgeven aan andere partijen tenzij dit nodig is voor de uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;

° op de hoogte zijn van uw rechten als betrokken persoon omtrent uw persoonsgegevens en dat wij deze rechten zullen respecteren.

In het kader van de uitvoering van offerte-aanvragen, informatie-aanvragen, werkopdrachten maar ook als werkgever zijn wij verwerker van persoonsgegevens.

Indien u na het doornemen van onze privacy-verklaring vragen heeft hierover dan kan u mij daarop aanspreken of contacteren :

Kris Herrygers

info@carrosserieherrygers.net

CARROSSERIE KRIS HERRYGERS bvba

Everdongenlaan 9/b15 te 2300 Turnhout

00 32 479 46 56

 

 1. Waarom verwerken wij persoonsgegevens?

Uw persoonsgegevens worden door ons verwerkt ten behoeve van volgende doeleinden en op volgende rechtsgronden :

° om uw dossier te kunnen behandelen zoals overeengekomen (uitvoering van een overeenkomst);

° om uw vragen in het algemeen en offertes in het bijzonder m.b.t. de diensten en goederen die wij aanbieden te kunnen behandelen (in uitvoering van een gerechtvaardigd belang)

° om zelf informaties te bekomen, inlichtingen in te winnen en bestellingen te plaatsen m.a.w. om

diensten en goederen in te kopen; (in uitvoering van een overeenkomst en of een gerechtvaardigd belang)

 1. Welke gegevens verwerken wij?

In onze relaties met (potentiële) klanten en leveranciers kunnen wij volgende informaties van u vragen, opslaan, verzamelen en verwerken :

° naam, bedrijfsnaam, adres, telefoon/gsm nummers, e-mailadressen, BTW nummers, info verzekering

Bijkomend verzamelen wij in uitvoering van onze arbeidsovereenkomsten de relevante persoonsgegevens dienstig om een correcte loonadministratie te voeren.

 1. Wie verwerkt de gegevens?

Wij verwerken zelf de gegevens die betrekking hebben op (potentiële) klanten en leveranciersrelaties.

De persoonsgegevens m.b.t. de arbeidsovereenkomsten zijn intern beschikbaar voor 2 zaakvoerders die de verantwoordelijkheid dragen over de personeelsadministratie; wij hebben een samenwerkingsovereenkomst met een sociaal secretariaat : ook zij zijn verwerker van deze persoonsgegevens.

 1. Verstrekking aan derden

De persoonsgebonden gegevens die u aan ons bezorgt zullen wij niet aan derde partijen bezorgen tenzij dit gebeurt in de uitvoering van evidente externe services zoals die van het sociaal secretariaat, van verzekeraars/service bedrijven of tenzij dit juist gebeurt in het kader van de beveiliging van die gegevens.

 1. Minderjarigen

Wij verwerken alleen persoonsgebonden gegevens van personen jonger dan 18 jaar indien daarvoor toestemming gegeven is of indien de gegevens bezorgd zijn door de ouder of wettelijk vertegenwoordiger.

 1. Bewaartermijnen

Wij bewaren persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor ze zijn verstrekt, Uitgevoerde dossiers houden wij maximaal 10 jaar bij; offertes houden wij maximaal 3 jaar bij; in het algemeen wordt mailverkeer 1 jaar bijgehouden.

 1. Beveiliging van de gegevens

Volgende technische en organisatorische maatregelen zijn genomen om persoonsgebonden gegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking en om de vertrouwelijkheid ervan te bewaren :

° op alle devices is een gebruikersnaam/wachtwoordcombinatie van toepassing;

° alle gegevens worden bewaard op een lokale pc die beveiligd is met een firewall en antivirus-software;

* wij maken gebruik van beheerssoftware bij externe partners; die gegevens worden bewaard in de cloud en staan onder support van die externe partners.

 1. Uw rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, kopie, aanpassing of het wissen van de persoonsgegevens die wij ontvangen hebben. U kan daartoe contact opnemen via onze vermelde contactgegevens onder punt 1.

 1. Klachten

Heeft u klachten m.b.t. onze verwerking van uw persoonsgegevens dan verwachten wij dat u ons onmiddellijk contacteert.

 1. Wijziging privacy-verklaring

Wij kunnen onze verklaring steeds wijzigen. U heeft onze versie 22/05/2018 nu gelezen.